Narayana Kavacham – Kannada Lyrics (Text)

ನ್ಯಾಸಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂ ಜಾನುನೋಃ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಮ್ ಊರ್ವೋಃ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮ್ ಉದರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಂ ಹೃದಿ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮ್ ಉರಸಿ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಾಂ ಮುಖೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂ ಶಿರಸಿ ನಮಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣತರ್ಜನ್ಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂ ದಕ್ಷಿಣಮಧ್ಯಮಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಂ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಮಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂ ದಕ್ಷಿಣಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂ ವಾಮಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂ ವಾಮಾನಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಂ ವಾಮಮಧ್ಯಮಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಂ ವಾಮತರ್ಜನ್ಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗುಷ್ಠೋರ್ಧ್ವಪರ್ವಣಿ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗುಷ್ಠಾಧಃ ಪರ್ವಣಿ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಂ ವಾಮಾಂಗುಷ್ಠೋರ್ಧ್ವಪರ್ವಣಿ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂ ವಾಮಾಂಗುಷ್ಠಾಧಃ ಪರ್ವಣಿ ನಮಃ |

ವಿಷ್ಣುಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ಹೃದಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂ ಮೂರ್ಧ್ನೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಂ ಭ್ರುರ್ವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಂ ಶಿಖಾಯಾಮ್ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಂ ನೇತ್ರಯೋಃ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು ನಮಃ |
ಓಂ ಮಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ನೈಋತ್ಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ವಾಯವ್ಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ಉದೀಚ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ಐಶಾನ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ಊರ್ಧ್ವಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಮಃ ಅಧರಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಶ್ರೀ ಹರಿಃ

ಅಥ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಕವಚ

||ರಾಜೋವಾಚ||
ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ತ್ರಾಕ್ಷಃ ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪುಸೈನಿಕಾನ್|
ಕ್ರೀಡನ್ನಿವ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ಬುಭುಜೇ ಶ್ರಿಯಮ್||1||

ಭಗವಂಸ್ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾಹಿ ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್|
ಯಥಾಸ್ಸ್ತತಾಯಿನಃ ಶತ್ರೂನ್ ಯೇನ ಗುಪ್ತೋಸ್ಜಯನ್ಮೃಧೇ||2||

||ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ||
ವೃತಃ ಪುರೋಹಿತೋಸ್ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರಾಯಾನುಪೃಚ್ಛತೇ|
ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವರ್ಮಾಹ ತದಿಹೈಕಮನಾಃ ಶೃಣು||3||

ವಿಶ್ವರೂಪ ಉವಾಚಧೌತಾಂಘ್ರಿಪಾಣಿರಾಚಮ್ಯ ಸಪವಿತ್ರ ಉದಙ್ ಮುಖಃ|
ಕೃತಸ್ವಾಂಗಕರನ್ಯಾಸೋ ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಾಗ್ಯತಃ ಶುಚಿಃ||4||

ನಾರಾಯಣಮಯಂ ವರ್ಮ ಸಂನಹ್ಯೇದ್ ಭಯ ಆಗತೇ|
ಪಾದಯೋರ್ಜಾನುನೋರೂರ್ವೋರೂದರೇ ಹೃದ್ಯಥೋರಸಿ||5||

ಮುಖೇ ಶಿರಸ್ಯಾನುಪೂರ್ವ್ಯಾದೋಂಕಾರಾದೀನಿ ವಿನ್ಯಸೇತ್|
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ವಿಪರ್ಯಯಮಥಾಪಿ ವಾ||6||

ಕರನ್ಯಾಸಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾದ್ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಿದ್ಯಯಾ|
ಪ್ರಣವಾದಿಯಕಾರಂತಮಂಗುಲ್ಯಂಗುಷ್ಠಪರ್ವಸು||7||

ನ್ಯಸೇದ್ ಹೃದಯ ಓಂಕಾರಂ ವಿಕಾರಮನು ಮೂರ್ಧನಿ|
ಷಕಾರಂ ತು ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಣಕಾರಂ ಶಿಖಯಾ ದಿಶೇತ್||8||

ವೇಕಾರಂ ನೇತ್ರಯೋರ್ಯುಂಜ್ಯಾನ್ನಕಾರಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು|
ಮಕಾರಮಸ್ತ್ರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭವೇದ್ ಬುಧಃ||9||

ಸವಿಸರ್ಗಂ ಫಡಂತಂ ತತ್ ಸರ್ವದಿಕ್ಷು ವಿನಿರ್ದಿಶೇತ್|
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮ ಇತಿ ||10||

ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಂ ಧ್ಯಾಯೇದ ಧ್ಯೇಯಂ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಯುತಮ್|
ವಿದ್ಯಾತೇಜಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಮಿಮಂ ಮಂತ್ರಮುದಾಹರೇತ ||11||

ಓಂ ಹರಿರ್ವಿದಧ್ಯಾನ್ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಃ ಪತಗೇಂದ್ರಪೃಷ್ಠೇ|
ದರಾರಿಚರ್ಮಾಸಿಗದೇಷುಚಾಪಾಶಾನ್ ದಧಾನೋಸ್ಷ್ಟಗುಣೋಸ್ಷ್ಟಬಾಹುಃ ||12||

ಜಲೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಯಾದೋಗಣೇಭ್ಯೋ ವರೂಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್|
ಸ್ಥಲೇಷು ಮಾಯಾವಟುವಾಮನೋಸ್ವ್ಯಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಖೇ‌உವತು ವಿಶ್ವರೂಪಃ ||13||

ದುರ್ಗೇಷ್ವಟವ್ಯಾಜಿಮುಖಾದಿಷು ಪ್ರಭುಃ ಪಾಯಾನ್ನೃಸಿಂಹೋ‌உಸುರಯುಥಪಾರಿಃ|
ವಿಮುಂಚತೋ ಯಸ್ಯ ಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಂ ದಿಶೋ ವಿನೇದುರ್ನ್ಯಪತಂಶ್ಚ ಗರ್ಭಾಃ ||14||

ರಕ್ಷತ್ವಸೌ ಮಾಧ್ವನಿ ಯಙ್ಞಕಲ್ಪಃ ಸ್ವದಂಷ್ಟ್ರಯೋನ್ನೀತಧರೋ ವರಾಹಃ|
ರಾಮೋ‌உದ್ರಿಕೂಟೇಷ್ವಥ ವಿಪ್ರವಾಸೇ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣೋಸ್ವ್ಯಾದ್ ಭರತಾಗ್ರಜೋಸ್ಸ್ಮಾನ್ ||15||

ಮಾಮುಗ್ರಧರ್ಮಾದಖಿಲಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಪಾತು ನರಶ್ಚ ಹಾಸಾತ್|
ದತ್ತಸ್ತ್ವಯೋಗಾದಥ ಯೋಗನಾಥಃ ಪಾಯಾದ್ ಗುಣೇಶಃ ಕಪಿಲಃ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ ||16||

ಸನತ್ಕುಮಾರೋ ವತು ಕಾಮದೇವಾದ್ಧಯಶೀರ್ಷಾ ಮಾಂ ಪಥಿ ದೇವಹೇಲನಾತ್|
ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯಃ ಪುರೂಷಾರ್ಚನಾಂತರಾತ್ ಕೂರ್ಮೋ ಹರಿರ್ಮಾಂ ನಿರಯಾದಶೇಷಾತ್ ||17||

ಧನ್ವಂತರಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪಾತ್ವಪಥ್ಯಾದ್ ದ್ವಂದ್ವಾದ್ ಭಯಾದೃಷಭೋ ನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾ|
ಯಙ್ಞಶ್ಚ ಲೋಕಾದವತಾಜ್ಜನಾಂತಾದ್ ಬಲೋ ಗಣಾತ್ ಕ್ರೋಧವಶಾದಹೀಂದ್ರಃ ||18||

ದ್ವೈಪಾಯನೋ ಭಗವಾನಪ್ರಬೋಧಾದ್ ಬುದ್ಧಸ್ತು ಪಾಖಂಡಗಣಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾತ್|
ಕಲ್ಕಿಃ ಕಲೇ ಕಾಲಮಲಾತ್ ಪ್ರಪಾತು ಧರ್ಮಾವನಾಯೋರೂಕೃತಾವತಾರಃ ||19||

ಮಾಂ ಕೇಶವೋ ಗದಯಾ ಪ್ರಾತರವ್ಯಾದ್ ಗೋವಿಂದ ಆಸಂಗವಮಾತ್ತವೇಣುಃ|
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಹ್ಣ ಉದಾತ್ತಶಕ್ತಿರ್ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಿಷ್ಣುರರೀಂದ್ರಪಾಣಿಃ ||20||

ದೇವೋಸ್ಪರಾಹ್ಣೇ ಮಧುಹೋಗ್ರಧನ್ವಾ ಸಾಯಂ ತ್ರಿಧಾಮಾವತು ಮಾಧವೋ ಮಾಮ್|
ದೋಷೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ಉತಾರ್ಧರಾತ್ರೇ ನಿಶೀಥ ಏಕೋಸ್ವತು ಪದ್ಮನಾಭಃ ||21||

ಶ್ರೀವತ್ಸಧಾಮಾಪರರಾತ್ರ ಈಶಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಈಶೋ‌உಸಿಧರೋ ಜನಾರ್ದನಃ|
ದಾಮೋದರೋ‌உವ್ಯಾದನುಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಃ ||22||

ಚಕ್ರಂ ಯುಗಾಂತಾನಲತಿಗ್ಮನೇಮಿ ಭ್ರಮತ್ ಸಮಂತಾದ್ ಭಗವತ್ಪ್ರಯುಕ್ತಮ್|
ದಂದಗ್ಧಿ ದಂದಗ್ಧ್ಯರಿಸೈನ್ಯಮಾಸು ಕಕ್ಷಂ ಯಥಾ ವಾತಸಖೋ ಹುತಾಶಃ ||23||

ಗದೇ‌உಶನಿಸ್ಪರ್ಶನವಿಸ್ಫುಲಿಂಗೇ ನಿಷ್ಪಿಂಢಿ ನಿಷ್ಪಿಂಢ್ಯಜಿತಪ್ರಿಯಾಸಿ|
ಕೂಷ್ಮಾಂಡವೈನಾಯಕಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತಗ್ರಹಾಂಶ್ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯಾರೀನ್ ||24||

ತ್ವಂ ಯಾತುಧಾನಪ್ರಮಥಪ್ರೇತಮಾತೃಪಿಶಾಚವಿಪ್ರಗ್ರಹಘೋರದೃಷ್ಟೀನ್|
ದರೇಂದ್ರ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೃಷ್ಣಪೂರಿತೋ ಭೀಮಸ್ವನೋ‌உರೇರ್ಹೃದಯಾನಿ ಕಂಪಯನ್ ||25||

ತ್ವಂ ತಿಗ್ಮಧಾರಾಸಿವರಾರಿಸೈನ್ಯಮೀಶಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಮಮ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ|
ಚರ್ಮಞ್ಛತಚಂದ್ರ ಛಾದಯ ದ್ವಿಷಾಮಘೋನಾಂ ಹರ ಪಾಪಚಕ್ಷುಷಾಮ್ ||26||

ಯನ್ನೋ ಭಯಂ ಗ್ರಹೇಭ್ಯೋ ಭೂತ್ ಕೇತುಭ್ಯೋ ನೃಭ್ಯ ಏವ ಚ|
ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯೋ ದಂಷ್ಟ್ರಿಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯೋಂ‌உಹೋಭ್ಯ ಏವ ವಾ ||27||

ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಭಗನ್ನಾಮರೂಪಾಸ್ತ್ರಕೀರ್ತನಾತ್|
ಪ್ರಯಾಂತು ಸಂಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ ಯೇ ನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರತೀಪಕಾಃ ||28||

ಗರೂಡೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ತೋಭಶ್ಛಂದೋಮಯಃ ಪ್ರಭುಃ|
ರಕ್ಷತ್ವಶೇಷಕೃಚ್ಛ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸ್ವನಾಮಭಿಃ ||29||

ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ಹರೇರ್ನಾಮರೂಪಯಾನಾಯುಧಾನಿ ನಃ|
ಬುದ್ಧಿಂದ್ರಿಯಮನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪಾಂತು ಪಾರ್ಷದಭೂಷಣಾಃ ||30||

ಯಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನೇವ ವಸ್ತುತಃ ಸದ್ಸಚ್ಚ ಯತ್|
ಸತ್ಯನಾನೇನ ನಃ ಸರ್ವೇ ಯಾಂತು ನಾಶಮುಪಾದ್ರವಾಃ ||31||

ಯಥೈಕಾತ್ಮ್ಯಾನುಭಾವಾನಾಂ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತಃ ಸ್ವಯಮ್|
ಭೂಷಣಾಯುದ್ಧಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಧತ್ತೇ ಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಮಾಯಯಾ ||32||

ತೇನೈವ ಸತ್ಯಮಾನೇನ ಸರ್ವಙ್ಞೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ|
ಪಾತು ಸರ್ವೈಃ ಸ್ವರೂಪೈರ್ನಃ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಗಃ ||33

ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷೂರ್ಧ್ವಮಧಃ ಸಮಂತಾದಂತರ್ಬಹಿರ್ಭಗವಾನ್ ನಾರಸಿಂಹಃ|
ಪ್ರಹಾಪಯಂಲ್ಲೋಕಭಯಂ ಸ್ವನೇನ ಗ್ರಸ್ತಸಮಸ್ತತೇಜಾಃ ||34||

ಮಘವನ್ನಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ವರ್ಮ ನಾರಯಣಾತ್ಮಕಮ್|
ವಿಜೇಷ್ಯಸ್ಯಂಜಸಾ ಯೇನ ದಂಶಿತೋ‌உಸುರಯೂಥಪಾನ್ ||35||

ಏತದ್ ಧಾರಯಮಾಣಸ್ತು ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ|
ಪದಾ ವಾ ಸಂಸ್ಪೃಶೇತ್ ಸದ್ಯಃ ಸಾಧ್ವಸಾತ್ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ||36||

ನ ಕುತಶ್ಚಿತ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಧಾರಯತೋ ಭವೇತ್|
ರಾಜದಸ್ಯುಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ||37||

ಇಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೌಶಿಕೋ ಧಾರಯನ್ ದ್ವಿಜಃ|
ಯೋಗಧಾರಣಯಾ ಸ್ವಾಂಗಂ ಜಹೌ ಸ ಮರೂಧನ್ವನಿ ||38||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ವಿಮಾನೇನ ಗಂಧರ್ವಪತಿರೇಕದಾ|
ಯಯೌ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸ್ತ್ರೀರ್ಭಿವೃತೋ ಯತ್ರ ದ್ವಿಜಕ್ಷಯಃ ||39||

ಗಗನಾನ್ನ್ಯಪತತ್ ಸದ್ಯಃ ಸವಿಮಾನೋ ಹ್ಯವಾಕ್ ಶಿರಾಃ|
ಸ ವಾಲಖಿಲ್ಯವಚನಾದಸ್ಥೀನ್ಯಾದಾಯ ವಿಸ್ಮಿತಃ|
ಪ್ರಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಚೀಸರಸ್ವತ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಧಾಮ ಸ್ವಮನ್ವಗಾತ್ ||40||

||ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ||
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ಕಾಲೇ ಯೋ ಧಾರಯತಿ ಚಾದೃತಃ|
ತಂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ||41||

ಏತಾಂ ವಿದ್ಯಾಮಧಿಗತೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚ್ಛತಕ್ರತುಃ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಬುಭುಜೇ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ‌உಮೃಧೇಸುರಾನ್ ||42||

||ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್||
( ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸ್ಕಂಧ 6,ಅ| 8 )