ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು

ಶ್ರೀರಂಗ ದರ್ಶನದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತ್ಯ ರಂಗಗಳ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನು ಏಳು ಹೆಡೆಗಳ ಸರ್ಪ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಶಯನಾವಸ್ಥೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢನಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ ಶ್…

Read more

Narayana Kavacham in Kannada

Narayana Kavacham – Kannada Lyrics (Text) ನ್ಯಾಸಃ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ಓಂ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ನಮಃ | ಓಂ ನಂ ಜಾನುನೋಃ ನಮಃ | ಓಂ ಮೋಮ್ ಊರ್ವೋಃ ನಮಃ | ಓಂ ನಾಮ್ ಉದರೇ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಂ ಹೃದಿ ನಮಃ…

Read more

Vishnu Suktam in Kannada

Vishnu Suktam – Kannada Lyrics (Text) ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ’ ವೀರ್ಯಾ’ಣಿ ಪ್ರವೋ’ಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ’ವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಾಜಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಕ’ಭಾಯದುತ್ತ’ರಗ್‍ಮ್ ಸಧಸ್ಥಂ’ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಸ್ತ…

Read more

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram in Kannada

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – Kannada Lyrics (Text) ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧಿನಿಕೇತನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೋಗಮಣಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ | ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್…

Read more

Govindaashtakam in Kannada

Govindaashtakam – Kannada Lyrics (Text) ಸತ್ಯಂ ಙ್ಞಾನಮನಂತಂ ನಿತ್ಯಮನಾಕಾಶಂ ಪರಮಾಕಾಶಮ್ | ಗೋಷ್ಠಪ್ರಾಂಗಣರಿಂಖಣಲೋಲಮನಾಯಾಸಂ ಪರಮಾಯಾಸಮ್ | ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತನಾನಾಕಾರಮನಾ…

Read more