ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವೈಭವಂ - ಭಾಗ - ೧ | Nammalvar

ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದ ಮಣವಾಳಮಾಮುನಿಗಳು (ಜೀಯರ್) ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮಿಳು ಪ್ರಬಂಧ “ ಉಪದೇಶರತ್ನಮಾಲೆ”ಯಲ್ಲಿನ ೧೫ ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ… …

Read more

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವೈಭವಂ - ಭಾಗ - ೨ | Nammalvar

“ಮಾರನ್ “ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ದೊರೆತವು ಎಂದು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲವೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ನೋಡ…

Read more

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವೈಭವಂ - ಭಾಗ ೩ | Nammalvar

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಸರಳ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದದ ಸಾರವನ್ನೊದಗಿಸಿದ ಮಹ…

Read more

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವೈಭವಂ - ಭಾಗ -೪ | ಕೊನೆಯ ಕಂತು | Nammalvar

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪದಿಗಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವ , ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೋಚಕ ಮಾಹಿ…

Read more